Strona główna | Studia I i II stopnia | Praktyki
 

Zasady odbywania praktyk

 1. Praktyka zawodowa jest obowiązkowa na I stopniu studiów i powinna trwać co najmniej 4 tygodnie.
 2. Czas odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych, jak również łączna liczba punktów ECTS, którą student studiów I stopnia musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych jest określona w programach i planach studiów dla studentów kierunków Matematyka i Matematyka Stosowana.
 3. Obowiązujące dokumenty potwierdzające realizację praktyki:
  • ramowy program praktyk załącznik 1,
  • karta praktykanta załącznik 2,
  • zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie praktyki załącznik 3,
  • opisowe sprawozdanie, które powinno zawierać zakres wykonywanych prac.
 4. Student może zaliczyć praktykę zawodową poprzez wykonaną pracę zarobkową, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki. Decyzję o uznaniu pracy zarobkowej jako studenckiej praktyki zawodowej podejmuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, na podstawie złożonych oryginałów (do wglądu) i kopii dokumentów:
  • umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie oraz umowa o dzieło),
  • zakresu obowiązków,
  • opisu stanowiska pracy,
  • opisowe sprawozdanie, które powinno zawierać zakres wykonywanych prac.
 5. Komplet wymaganych dokumentów do zaliczenia kursu Praktyka należy złożyć w dziekanacie Wydziału Matematyki w terminie:
  • dla kierunku Matematyka – do 10 lutego roku realizacji kursu Praktyka,
  • dla kierunku Matematyka Stosowana - do 31 stycznia roku realizacji kursu Praktyka.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty